Hydrológie, hydraulika, hydrotechnika.

 
Životní prostředí je dnes tématem dne pro celou společnost. Je to z důvodů, že občané pociťují změny v životním prostředí na základě empirie – zkušenosti ze svého života. Pociťují hlavně změny v hlavních složkách a to ve vzduchu – vodě – půdě.
Tyto základní složky života lidí se mění vlivem jejich lidské činnosti v průběhu posledních let. Ta se aktivizuje výstavbou staveb, jejichž součástí jsou ve většině případů vodní stavby, jako technické řešení odtokového procesu povrchových a podzemních vod.
Tyto stavby ve veřejném zájmu podléhají vodoprávnímu řízení, s vydáním právoplatného vodoprávního povolení, které by měly být veřejnosti dostupné. Obsahem povolení jsou základní parametry 3 H, které musí obsahovat projekt vodní stavby, pokud chce být bezpečně provozován a nezpůsobovat škody.
Je to primárně H – hydrologie definující zdrojové normované návrhové hydrologické parametry, sekundární, H – hydraulika stanovící hydraulické podmínky odtoku v daných vodních stavbách. a nakonec terciární H – hydrotechnické řešení stavby určující bezpečné odtokové poměry do recipientu.
Pokud nejsou tyto 3 H správně stanovené narušujeme přirozené odtokové poměry životního prostředí s důsledky povodní, znečištění vodních zdrojů, půd a ovzduší s ohrožením veřejnosti.
Vodoprávní povolení obsahující 3 H musí být v souladu s legislativou EU (Směrnice o vodě) a národní legislativou ČR (vodní zákon a jiné). Protože nejsou a v mnoha případech projektů nejsou ani řešeny, dochází k stavům zhoršení kvality životního prostředí. Kvalitní životní prostředí je právem občanů SR, zaručeným Ústavou ČR.
lektor :