Stanovy

Obecná ustanovení
I. Název:
Česká asociace životního prostředí z. s. (dále ve zkratce ČASŽP z. s.)
Sídlo:
Náměstí Svobody 29, 385 01 Vimperk
II. Územní působnost
Činnost ČASŽP z. s. je po celém území Evropské unie.
III. Předmět, účel a cíl ČASŽP z. s.
Předmět:
ČASŽP z. s. je odborné společenství fyzických osob – nevládní výběrová organizace založená na základě zákona č. 89/2012 Sb. 
Poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti:
– ochrana a zlepšování životního prostředí
– rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti životního prostředí
– informační služby v oblasti ochrany životního prostředí
– zlepšování kvality životního prostředí
– ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva
– služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti
– podpora turistiky a propagaci kulturního dědictví a jeho ochrana
– propagace přípravy obyvatel k ochraně státu a jeho samostatnosti.
Účel:
ČASŽP z. s. je založena za účelem komplexního řešení problematiky životního prostředí a souvztažných problémů. Přispívá k rozvoji řešení výše uvedené problematiky.
ČASŽP z. s. nevyvíjí žádnou politickou činnost.  
Cíl:
Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot směřujících k harmonii propojení člověka s přírodou.
Zajišťovat a vytvářet podmínky pro zavedení moderních odborně špičkových a ekologických systémů pro ochranu a obnovu životního prostředí.
Vytvářet podmínky pro prohlubování profesní poctivosti v rámci vzájemných vztahů mezi členy.
Organizovat, zajišťovat nebo poskytovat poradenskou, právní nebo jinou pomoc. Vytvářet prostor pro otevřenou, účelnou a konstruktivní diskusi.
Prosazovat a chránit profesní etiku a právní zájmy na území své působnosti.
Účinně spolupracovat se státními úřady, akademickou půdou, zemědělstvím i průmyslem, spotřebiteli a odbornými skupinami v členských státech Evropské unie.
Vytvářet vhodné podmínky pro přípravu obyvatel k obraně státu a jeho demokratických hodnot.
IV. Členství, vznik a zánik členství
Řádné členství
Řádným členem se může stát každá fyzická osoba, pokud souhlasí s předmětem, cílem a účelem ČASŽP z. s.
Podporuje a zavazuje se dodržovat všechny povinnosti řádného člena.
Žádost o členství musí být podána písemnou formou k rukám Rady asociace  na adresu sídla.
Žadatel je povinen podat o sobě pravdivé informace, uznat bez výhrady stanovy ČASŽP z. s., uhradit vstupní poplatek 100,- CZK a platit pravidelně roční příspěvky ve stanovené lhůtě, což je do 31. 3. příslušného roku.
Výše příspěvku pro následující období stanoví Rada asociace.
V. Zánik členství
Členství zaniká
– vystoupením člena z ČASŽP z. s., pokud písemně nebo elektronicky oznámí své rozhodnutí o vystoupení z ČASŽP z. s. na adresu Rady asociace
– dohodou, v takovém případě bude zhotoven zápis o dohodě
– úmrtím člena , pokud se jedná o fyzickou osobu
– likvidací společnosti, pokud se jedná o právnickou osobu
– vyloučením člena, o vyloučení člena na základě porušení povinností člena ČASŽP z. s. nebo řízením proti zájmům ČASŽP z. s. rozhoduje Valná hromada ČASŽP z. s. na návrh Rady asociace.
Zánikem členství zaniká právo užívat ochrannou známku ČASŽP z. s. , označení člena ČASŽP z. s. a veškerá práva člena.
VI. Práva a povinnosti členů
Každý člen asociace má stejná práva
– volit a být volen, pro hlasování má jeden hlas
– aktivně se podílet na činnosti ČASŽP z. s.
– být alespoň 1x za rok seznámen s hospodařením ČASŽP z. s.
– účastnit se akcí v členských státech Evropské unie a v ostatních státech, na které je delegován
Člen má tyto povinnosti
– Dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím Rady asociace
– Platit členské příspěvky výše předepsané
– Aktivně se podílet na plnění úkolů ČASŽP z. s.
– Propagovat cíle a úkoly ČASŽP z. s. a vědomě nepoškozovat pověst ČASŽP z. s.
– Vyvarovat se veškeré činnosti proti poslání a zájmům činnosti ČASŽP z. s., zejména tuto nespojovat se svou politickou činností a propagaci politických stran
– Oznámit Radě asociaci nezbytné změny pro evidenci a doručování, zejména jméno a  adresu  Člen sociace souhlasí se zpracováním svých údajů z členské přihlášky ze strany asociace a se zasíláním elektronických informací od ČASŽP z. s. v souladu se zákonem č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a doplnění zákona č.128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, některých službách informační společnosti a zpracováním a použitím poskytnutých osobních údajů dle zákona 428/202 CFU o ochraně osobních údajů pro účely ČASŽP z. s. a informace o službách a produktech třetích stran, které jsou s ČASŽP z. s. ve smluvním vztahu.
Člen asociace poskytuje tyto údaje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas kdykoli písemně odvolat.
Má právo na přístup ke svým osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména na provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.
VII. Orgány ČASŽP z. s.
Orgány ČASŽP z. s. tvoří:
A. Valná hromada
B. Rada asociace
C. Statutární orgán ČASŽP z. s.
Valná hromada je nejvyšším orgánem ČASŽP z. s.
Valnou hromadu svolává Rada ČASŽP z. s. podle potřeby, nejméně však 1x ročně, písemnou formou.
Termín svolání zasedání oznámí členům minimálně 2 týdny předem písemnou formou nebo elektronickou komunikací. Mimořádná valná hromada musí být svolána na žádost alespoň 1/3 členů ČASŽP z. s.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina registrovaných členů. 
Úkoly Valné hromady
– Schvalovat zprávy Rady asociace o činnosti ČASŽP z. s.
– Schvalovat hospodaření ČASŽP z. s.
– Volit členy Rady asociace
– Rozhodovat o přijetí nových členů a vyloučení členů
– Rozhodnutí valné hromady je závazné pro všechny registrované členy
– Rozhodnutí valné hromady je závazné
– Schvalovat aktivity s hodnotou nad 100 tisíc CZK 
– Rada asociace je poradním orgánem Statutárního orgánu v období mezi valnými hromadami, tvoří ji pět členů 5 členů.
Je volena valnou hromadou na dobu 5-ti let.
Tvoří ji statutární orgán – předseda a dva místopředsedové ČASŽP z.s. a dva členovéJejich volební období však neskončí dříve, než dojde ke zvolení nových členů Rady asociace.
Opětovné zvolení je možné.
Práva a povinnosti Rady asociace
– Svolává valnou hromadu a rozhoduje o způsobu hlasování na ní
– Rozhoduje o základních otázkách programu a činnosti ČASŽP z. s.
– Předkládá návrh stanov ke schválení valné hromadě
– Vytváří odborné sekce
– Všechny odborné informace přenáší na členskou základnu
– Rozhoduje 2/3 většinou o zániku asociace a likvidaci majetku, když nebude přecházet na právního nástupce
– Předkládá valné hromadě zásady hospodaření ČASŽP z. s a rozpočet ČASŽP z. s.na běžný rok.
– Předkládá valné hromadě výsledky hospodaření ČASŽP z. s. za předchozí rok
– Stanoví hlavní úkoly asociace a rozděluje odpovědnost za jejich plnění
– Rada asociace. se schází minimálně 2x měsíčně a zodpovídá se valné hromadě
– Rozhoduje o aktivitách nad 50 tisíc Kč
– V případě dosažení dobrých hospodářských výsledků Rada ČASŽP z. s., předkládá ke schválení valné hromadě návrh odměn členům rady a aktivním členům,
– Rozhodnutí Rady asociace je právoplatné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů Rady
– Statutární orgán ČASŽP z. s.
Statutární orgán řídí činnost ČASŽP z. s. mezi valnými hromadami ČASŽP z. s., je tvořen třemi statutáry, a to předsedou Rady asociace a dvěma místopředsedy Rady asociace.
Pravomoci a povinnosti statutárů ČASŽP z. s.
– Každý ze statutárů zastupuje ČASŽP z. s. a jedná jejím jménem v souladu se stanovami a zájmy ČASŽP z. s.
– Podepisování statutára za ČASŽP z. s. se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu ČASŽP z. s. a jména statutára připojí svůj vlastnoruční podpis
– Za asociaci má právo podepisovat každý ze statutárů zvlášť, vyjma případů, kdy se jedná o účetní operace nad 25 tisíc Kč v to, kdy se vyžaduje souhlas dvou statutárů, u operací nad 50 tisíc Kč v to, je nutné rozhodnutí 3/5 členů Rady asociace. Operace nad 100 tisíc Kč včetně, schvaluje valná hromada
Předseda rady asociace
– Předseda asociace zastupuje asociaci navenek, jedná jejím jménem, reprezentuje asociaci
– Předseda asociace svolává a řídí jednání Rady asociace a vykonává další činnosti, které mu budou uložené usnesením Valné hromady asociace
– V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jeden z místopředsedů s výjimkou hlasování v Radě asociace
Místopředsedové
– Plní úkoly vyplývající ze stanov ČASŽP z. s. a podle pověření Radou asociace
VIII. Hospodaření ČASŽP z. s.
Hospodaření ČASŽP z. s. se řídí obecně platnými předpisy a zákony ČR.
Finanční prostředky získává:
– Jednorázovými vstupními příspěvky
– Ročními příspěvky členů
– Z darů a jiných věnování
– Ze sponzorských příspěvků
– Z činnosti asociace
– Z publicistické a vydavatelské činnosti
– Ze vzdělávací, konzultační, poradenské, lektorské a jiné odborné příslušné činnosti
– Z dotačních titulů
– Z grantů
– Z vlastní činnosti
IX. Zánik ČASŽP z. s.ČASŽP z. s. zaniká:
– Dobrovolným rozpuštěním
– Pravomocným rozhodnutím ČASŽP z. s. soudu o rozpuštění ČASŽP z. s.
– V případě zániku rozhodne o způsobu vypořádání a závazcích ČASŽP z. s. Rada asociace
Platnost stanov:
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Valnou hromadou ČASŽP z. s.
Případné změny musí být registrovány ve Spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.