Udržitelnost

Strategie trvalé udržitelnosti

Vize 
Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických
i kulturních hodnot  směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk – příroda.
Naše silné stránky
– stabilita 
– profesionalita 
– integrita
– technická a konstrukční dovednost
– pedagogická praxe
– vysoká odbornost
– poradenská a lektorská praxe
– spolupráce špičkových lektorů a partnerů
– praxe v podnikání a v řízení organizací na všech úrovních řízení
– projektované a realizované energetické a vodohospodářské aktivity
– unikátni realizace v oblasti protipovodňové ochrany krajiny a přírody
1/ Zapojení do řešení
– obce a města
– univerzity
– firmy
2/ Spolupráce s:
– orgány veřejné správy
– orgány samosprávy
– institucemi
3/ Zapojení se do konkrétnich výzev pro projektové spolufinancovaní z dotací a grantu
4/ Přeshraniční spolupráce
5/ Marketing – prezentace : mediá, konference, sociální sítě 
Organizační struktura asociace
Asociace má flexibilní projektovou kombinovanou organizační struktúru.
Je charakteristická svou pružností a přizpůsobivostí útvarů na řešení konkrétních situací ve spolku.
A. Vzdelávací organizační útvary – hlavní činnost asociace
1/ Vzdělávání děti a mládéže
2/ Semináře
3/ Kurzy
4/ Eko vzdeláváni
5/ Doučování
B. Podpúrné organizační útvary
1/ Šumavské ekoinfocentrum 
2/ Turistika 
3/ EKO-ŠUM
4/ Centrum kreativity
5/ Rozvoj a inovace
6/ Dotace a granty
Koordinace a schvalování jednotlivých projektů spadá do působnosti Rady.
Strategie
Navazování přeshraničních kontaktů a partnerství,
Budování eko partnerství,
Zpřístupňovat umění a znalosti členů České asociace životního prostředí,

Patříme do seskupení:   Česká asociace životního prostředí,   Slovenská asociácia životního prostredia, Evropská asociace životního prostředí.