27. 12. 2018

Vzdělávání

Vybrané témy

A. Environmentální vzdělávání

  
Vzdelávací centrum EkoSophia – vzdělávání firem, organizácí, státní správy, samosprávy…
Interdisciplinární, environmentální, poradenský a vzdělávací projekvytváří a rozvíjí veřejný prostor pro environmentální vzdělávání, nové inspirace, nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot směřujících k harmonii propojení člověk – příroda (biosféra – technosféra).
Hlavním cílem vzdělávacího centra je spojovat lidi i organizace ve společném úsilí směřujícím k sociální a environmentální spravedlnosti a odpovědnosti, podporovat i realizovat environmentální vzdělávání jednotlivců i v organizační praxi.
Specifické cíle
Nabízí kvalitní populárně – naučné, osvětové i vzdělávací akce pro různé cílové skupiny.
Nabízí konzultační a poradenskou činnost pro udržitelnost v organizační a vzdělávací praxi a pro ekologicko-sociální podnikání.
Buduje a rozvíjí ekologickou a environmentální gramotnost a ekologické i morální hodnoty, kritické myšlení, participační strategie a projekty.

 

B. Příroda a kulturní dědictví
Ing. Kamila Hrabáková
E-mail: hrabakovak@seznam.cz
tel.: +420 724 888 042

 

C. Světelné znečištění
Bc. Drahomíra Stanžovská
E-mail: drsta@seznam.cz

 

D. Kulturní cestovní ruch
Kulturní atraktivity v cestovním ruchu
Přírodní a kulturní dědictví (památky, příroda, principy ochrany…)
Ing. Kamila Hrabáková
E-mail: hrabakovak@seznam.cz
tel.: +420 724 888 042
E. Energetika
Propojení praxe na vzdělávací systém SŠ při aplikaci znalostí z oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti a snižování tvorby emis.
Pro podporu úrovně vzdělávání a výchovy mladé generace v úzkém propojení na potřeby praxe do budoucna je třeba:
– zajistit a zvýšit znalostní úroveň v oblasti obnovitelných zdrojů energií, snižování emisí a zvýšení efektivního využívání paliv a energií,
– zapojit střední školy, neziskové a profesní organizace, případně soukromý sektor z oblasti energetiky.
Formou lektorské činnosti ať už v rámci výuky enviro výchovy a mimoškolní činnosti, zajistit proces výuky a lektorských aktivit.
Aktivním zapojováním studentů do různých propagačních aktivit formou projektů až po přímou prezentaci získaných znalostí na veřejnosti, dosáhnout efekt šíření informací a přes motivaci studentů ve formě prezentace jejich činnosti v médiích, ať už celorepublikového charakteru nebo na lokální úrovni, dosáhnout zviditelnění jednotlivých škol, měřitelnost výsledků a udržitelnost jako systému, který by se stal součástí vyučovacího procesu a školních aktivit.
Zapojením škol do uvedené aktivity, je možné zajistit přiblížení s praxi a vyučovacího procesu, kde by se přímo odborníci z praxe zapojily do procesu vzdělávání studentů a pedagogických pracovníků a v případě zapojení soukromých a státních společností, bude možné upravit celý proces pro výlučné potřeby konkrétního zaměstnavatele takto vzdělanostně připravených studenty.
Přínosy projektu
– rozšíření znalostí z oblasti energetiky, využívání obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti a snižování tvorby emisí
– získávání praktických poznatků a zkušeností
– přiblížení vyučovacího procesu požadavkům praxe
– výchova pedagogických pracovníků k požadavkům výuky energetiky a souvislostí s tím spojených
– vytvoří se potenciál propojení praxe se vzdělávacím procesem a lepšího uplatnění studentů v praxi
– příprava studentů pro pokračování ve studiu na technických univerzitách
Ing. Miroslav Muška
E mail: miroslav.muska@bratislava.sk