Naše videoprezentace

Na videu spolupracovali umelecký fotograf Georg von Grega a Doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD