Vzdělávání dětí a mládeže

Doučování a konzultace žáků 1. stupně ve Vimperku a v okolí
Doučování na míru.
Individuální výuka dětí i dospělých (vypracujeme individuální studijní plán).
Dlouhodobé i krátkodobé doučování.
Příprava žáků na opravné zkoušky.
Příprava na přijímací zkoušky.
Konzultace během školního roku i v době letních prázdnin.
Výuka i pro děti v předškolním věku.
Doučování a konzultace žáků 1. stupně  ZŠ (1. – 5. ročník).
Doučování žáků 2. stupně ZŠ (6. – 9. ročník – podle specifikace jednotlivých předmětů).
Český jazyk – čtení, porozumění textu, rozvoj čtenářských dovedností a mluvního projevu, pravopis…
Anglický jazyk – konverzace, gramatika, psaní a slovíčka…
Matematika – sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, převody jednotek, geometrické učivo…
Pomoc žákům se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).
Soukromé hodiny hudebního nástroje a to i v domácím prostředí.
Kontakt
Mgr. Eva Martanová
E-mail: evamartanova@seznam.cz 

.

Naše výchovně vzdělávací koncerty jsou zaměřeny na kulturní, uměleckou, hodnotovou a ekologickou výchovu dětí a mládeže.
V hudební části je cílem vzbudit zájem dětí a mládeže o kvalitní hudební produkce různých druhů populární hudby: country folklór, rock, jazz…
Mluvit s nimi o vzniku populární hudby, o jejich průkopnících, o tom jak se populární hudba v její jednotlivých žánrech vyvíjí a mění, kde vznikly, jaký mají původ…
Pomocí přiměřených otázek jsou děti vtahovány do děje programů a za správné odpovědi odměňovány.
V programech hudebně výchovných koncertů účinkuje profesionální umělkyně – zpěvačka Hana Lounová, která vystupuje na prestižních hudebních festivalech, rozhlase, telveízi a jiných médiích. V Supraphonu a v dalších studiích nahrála množství krásných písni a hitů.
Děti se seznámí s jejím pěveckým uměním a její doprovodní hudebníci seznámí děti s hudebními nástroji.
To vše poutavou a srozumitelnou formou.
Programy jsou tak zábavné a poučné současně.
Součástí programu je i talentová soutěž: Jaký máš talent?
Společně najdeme skryté talenty, kteří budou mít možnost předvést se před spolužáky.
V koncertech jsou písničky pro děti hrané a zpívané hudebníky živě.
Písničky přímo korespondují s tématy jednotlivých programů.
V každém programu se střídá mluvené slovo moderátora s hudebním blokem.
V průběhu programu zazní písničky od známých autorů: Miroslav Klempíř, Petr Rada, Stanislav Procháska,  Jindra Šťáhlavský, Tony Linhard, Jarmila Mosová, Pavel Šajner, Ján Dočekal a od mnoha dalších.
V programu jsou také písničky z pohádek – Starostliví medvídci
Délka programu je cca 60 minut.
Hudební část
V nabídce jsou 3 zábavné a současně poučné hudební programy.
1 /Hudba jde do škol
Pamatujete si výchovné koncerty, které nás uspávaly?
Časy se změnily.
Výchovný koncert  Hudba jde do školy a do přírody hravou, interaktivní formou.
Dokáže vytvořit atmosféru prvotřídního koncertu.
Koncerty mají v sobě výbornou náladu.
Krásný zpěv vynikajících zpěvaček Hanky Lounové a Ivanky Harazimové
je podpořen mluveným slovem.
2/ Duhy populární hudby
V tomto výchovném programu mluvíme o vzniku populární hudby.
Budeme se věnovat jejím druhům a známým interpretům.
Program obsahuje konkrétní ukázky současných forem hudby a jejich uplatnění.
Komentář k tomuto programu je zaměřen na charakterizování jednotlivých hudebních forem.
3/ Pohádky a hudba
V programu jsou také písničky z pohádek: Starostliví medvídci
Technické požadavky
– jeviště (koncertní prostor) minimálně 10×10 metrů (možnost provedení i ve školních tělocvičnách, aulách…)
– zdroj elektrické energie 230V
Kontakt:
Ing Peter Repčík
E-mail: Repcik.Peter@seznam.cz
tel:+421 905 510 199 
 

Hanka Lounová

        

Vícegenerační centrum vzdělávání a zábavy 

Dědictví tradičních řemesel protkané zákoutími turistických atrakcí, to vše nás inspirovalo k myšlence zřízení centra odpočinku a zábavy, bez rozdílu věku s ekologickým a společenským kontextem.
Vložení do příjemného ekologického prostředí, umožňující celoroční aktivity spojené se vzděláváním, zábavou i odpočinkem.
Posláním centra je vytvářet a rozvíjet  prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot Šumavy, směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk – příroda.
Realizace projektu je postavena na ekologických hodnotách – krásná umělecká rozmanitost, rozvíjení dovedností v oblasti tradičních řemesel, zapojení se do aktivit směřujících k zájmovým činnostem, efektivní využití  volného času, prevence sociálně patologických jevů, navazování a rozvíjení společenských kontaktů, poradenská a lektorská činnost.
Dětské centrum vzdělávání
Návrat škol do přírody.
Environmentální vzdělávání dětí a mládeže.
Příprava dětí na ekologické povolání.
Výuka ochrany přírody.
Zdravý životní styl.
Příprava dětí na ekologické povolání je to místo, kde si děti a mládež budou moci pro ně přijatelným způsobem (zážitkem) vyzkoušet vybrané činnosti, které jsou reálnou součástí ochrany a obnovy životního prostředí.
Environmentálně zaměřené programy o ochraně a obnově životního prostředí vytváří a rozvíjí prostor pro ekologické myšlení a cítění, nové inspirace.
Hravou formou vzdělávání a pobytem v přírodě rozdávat radost, úsměv a společenské vyžití.
1. Programy využití času dětí v přírodě
2. Dětské centrum vzdělávání
3. Příprava dětí na ekologické povolání
4. Program o ochraně zvířat
5. Program pro hendikepované děti
6. Terapie přírodou
7. Zdravý životní styl – přednášky, nabídka zdravé stravy a pobyt ve zdravém prostředí
8. Prohlubování rodinné sounáležitosti
9. Programy a hry pro celé rodiny
Bc. Drahomíra Stanžovská 
E-mail: drsta@seznam.cz 
Tel.:+420 605 959 234 
Naše akce pro děti  

.