Zábavné akivity pro děti

        

Vícegenerační centrum vzdělávání a zábavy EKO-ŠUM
Dědictví tradičních řemesel protkané zákoutími turistických atrakcí, to vše nás inspirovalo k myšlence zřízení centra odpočinku a zábavy, bez rozdílu věku s ekologickým a společenským kontextem.
Vložení do příjemného ekologického prostředí, umožňující celoroční aktivity spojené se vzděláváním, zábavou i odpočinkem.
Vícegenerační centrum svým zaměřením přímo navazuje na Dětské centrum Šumavous, které nabízí krásné programy využití času dětí v přírodě v této oblasti.
Projekt tak bude vsazen do příjemného, ekologického prostředí, kde byla umožněna celoroční aktivita dětí v přírodě spojená se vzděláváním, zábavou a s odpočinkem.
S tímto projektem chceme oslovit hlavně obyvatele Vimperka a širokého okolí z Čech, z pohraniční oblasti Německa, ale i odborné státní profese s výhledem propagaci povolání pro dorůstající generaci, školství, zdravotnictví…
Dětské centrum Šumavous se nachází nad městem Vimperk, které je vnímáno jako brána Šumavy, přihraniční spojnice Jižních Čech a německého Podunají, s bohatou historií v překrásném koloritu šumavkých hor.
Posláním centra je vytvářet a rozvíjet  prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot Šumavy směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk – příroda.
Realizace projektu je postavena na ekologických hodnotách – krásná umělecká rozmanitost, rozvíjení dovedností v oblasti tradičních řemesel, zapojení se do aktivit směřujících k zájmovým činnostem, efektivní využití volného času, prevence sociálně patologických jevů, navazování a rozvíjení společenských kontaktů, poradenská a lektorská činnost.
Dětské centrum vzdělávání
Návrat škol do přírody.
Environmentální vzdělávání dětí a mládeže.
Příprava dětí na ekologické povolání.
Výuka ochrany přírody.
Zdravý životní styl.
Příprava dětí na ekologické povolání je to místo, kde si děti a mládež budou moci pro ně přijatelným způsobem (zážitkem) vyzkoušet vybrané činnosti, které jsou reálnou součástí ochrany a obnovy životního prostředí.
Environmentálně zaměřené programy o ochraně a obnově životního prostředí vytváří.
a rozvíjí prostor pro ekologické myšlení a cítění, nové inspirace.
Hravou formou vzdělávání a pobytem v přírodě rozdávat radost, úsměv a společenské vyžití.
1. Programy využití času dětí v přírodě
2. Dětské centrum vzdělávání
3. Příprava dětí na ekologické povolání
4. Program o ochraně zvířat
5. Program pro hendikepované děti
6. Terapie přírodou
7. Zdravý životní styl – přednášky, nabídka zdravé stravy a pobyt ve zdravém prostředí
8. Prohlubování rodinné sounáležitosti
9. Programy a hry pro celé rodiny
Témata s dětmi i rodiči konzultují a starostlivě vybírají odborní lektoři.

Základní členění

1/ Ekologické vzdělávání dětí
Vytváří a rozvíjí prostor pro ekologické myšlení a cítění, nové inspirace…
Hravou formou vzdělávání a pobytem v přírodě rozdávat radost, úsměv a společenské  vyžití.
2/ Prevence kriminality, boj proti kriminalitě
Speciální program pro skupiny ohrožené sociálně patologickými jevy.
Zapojením složek, jako je Policie ČR, hasičů, lesníků, médií, vzdělávacích institucí, odborníky z psychologických i pedagogických věd do našeho programu, vznikne nesmírně důležitá prevence kriminality u dětí a mládeže.
3/ Boj proti šikaně
Programy pro různověké skupiny.
4/ Program pro hendikepované děti
5/ Ochrana a obnova životního prostředí
6/ Zážitkové programy a přednášky pro MŠ a ZŠ ve spolupráci s NP, LČR,VLS, ČSOP, myslivci, rybáři a ornitology
7/ Příprava dětí na ekologické povolání
Je to místo, kde si děti a mládež budou moci pro ně přijatelným způsobem – zážitkem, vyzkoušet vybrané činnosti, které jsou reálnou součástí ochrany a obnovy životního prostředí.
Jde o volnočasovou aktivitu, jejímž cílem, kromě smysluplného využití volného času dětí a mládeže, je také hravou formou přiblížit činnosti, které jsou pro ochranu a obnovu životního prostředí mimořádně důležité: hasič, policista, lesník, ochranář přírody, ekolog… V programu jsou i soutěže, rodinné duely, kvízy. Nezapomněli jsme na modelování v 3D tiskárně, dítě si vyrobí i svou hračku…
Se všemi těmito činnostmi a procesy se budou moci návštěvníci (děti a dospělí) seznámit, vyzkoušet si činnosti, které otevírají prostor pro lepší pochopení toho, co se v přírodě děje.
Nabídka našeho programu je reakcí na pestrost možností využití volného času,zájmem o činnosti v rámci hobby či zájmů, nebo alespoň smysluplným využitím času tak, aby volný čas nebyl prázdným časem. Při tom dobrá vůně kávy, dětské menu…
Připraveno je i ubytování pro rodiny s dětmi, školy…
8/ Rozšiřování tvůrčích zručností a dovedností
– praktické řemeslné worshopy
– tvoření s hlínou
– fotokurzy
– výuky ozdobného psaní
– malování
Recepty na kosmetiku- vlastní výroba.
9/ Tradiční řemesla
Představení návštěvníkům staré a zapomenuté dovednosti, ukázky starých řemesel.
10/ Expozice fotografií a maleb přírody
11/ Terapie přírodou
12/ Zdravý životní styl, přednášky, nabídka zdravé stravy a pobyt ve zdravém prostředí
13/ Prohlubování rodinné sounáležitosti, programy a hry pro celé rodiny
Kontakt
Ing Peter Repčík
E-mail: Repcik.Peter@seznam.cz
tel:+421 905 510 199

Naše akce pro děti v Šumavouse

.