Představení asociace

Sdružení s názvem Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob – výběrová organizace založená na základě zákona č. 83/1990 Sb.
Patří do seskupení:   Česká asociace životního prostředí,   Slovenská asociácia životního prostredia, Evropská asociace životního prostředí.
Založení: Asociace byla založena dne 24. 2. 2012 v Brně
Společnost zaregistrovaná na MV ČR dne 26.4.2012 pod č.j. VS/1-1/88566/12-R  
Aktualizovaná registrace:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=795321&typ=PLATNY
Sídlo: Vimperk, Námětí Svobody č. 29
Fakturační údaje:  2401459217/2010, Fio banka Strakonice
Statutáři
Ing Kamila Hrabáková, České Budějovice
Bc Drahomíra Stanžovská, Stožec
Ing Peter Repčík, Bratislava
ČASŽP z. s. je založena za účelem komplexního řešení problematiky životního prostředí a souvztažných problémů. 
Přispívá k rozvoji řešení výše uvedené problematiky. 
ČASŽP z. s. nevyvíjí žádnou politickou činnost.  
Cíl : 
Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot směřujících k harmonii propojení člověka s přírodou 
Zajišťovat a vytvářet podmínky pro zavedení moderních odborně špičkových a ekologických systémů pro ochranu a obnovu životního prostředí 
Vytvářet podmínky pro prohlubování profesní poctivosti v rámci vzájemných vztahů mezi členy 
Organizovat, zajišťovat nebo poskytovat poradenskou, právní nebo jinou pomoc 
Vytvářet prostor pro otevřenou, účelnou a konstruktivní diskusi 
Prosazovat a chránit profesní etiku a právní zájmy na území své působnosti
Účinně spolupracovat se státními úřady, akademickou půdou, zemědělstvím i průmyslem, spotřebiteli a odbornými skupinami v členských státech Evropské unie 
Vytvářet vhodné podmínky pro přípravu obyvatel k obraně státu a jeho demokratických hodnot
 Naše priority jsou : 
Environmentální vzdělávání  
Projekty v oblasti environmentálního vzdělávání  
Informační služby v oblasti ochrany životního prostředí 
Poskytovaní služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí 
Spolupráce s obcemi, s podnikatelskými subjekty, se školami 
Poskytování konzultací, ekologické poradenství 
Služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti 
Podpora turistiky a propagaci kulturního dědictví a jeho ochrana 
Navazování mezinárodních kontaktů 
Výměna poznatků a zkušeností z oblasti inovativních enviro technologií organizováním konferencí, seminářů a workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí,  výstav