Etický kodex

 

Preambule

„Hlavními úkoly členů asociací  je poskytovat služby široké veřejnosti za účelem zdravého životního prostředí a účinné ochrany přírody.  Všichni členové asociací si uvědomují, že síla v poskytování kvalitních služeb a informací spočívá v pověsti a autoritě jejich samotných, a proto se nedopustí žádného úkonu, který by mohl tyto hodnoty narušit nebo oslabit.  Udělají vše, co je v jejich silách a schopnostech, aby tyto hodnoty nadále posilovaly.“

I. ÚČEL KODEXU

a) stanovit závazná pravidla chování pro členy k partnerům, představitelům státní a veřejné správy, občanským sdružením, zájmovým skupinám a všem občanům České republiky) pracujících nebo spolupracujících s Českou Asociací Životního Prostředí (dále jen asociace).
b) informovat veřejnost o hodnotách a zásadách prováděných prací v prostředí asociací, které jsou zároveň závazkem asociace vůči jejím příznivcům, následovatelům, představitelům, partnerům…

II. ZÁKLADNÍ HODNOTY ASOCIACÍ

 Česká Asociace Životního Prostředí je nevládní organizace sdružující odborníky v oblastech ochrany životního prostředí, jejichž jednotnou vizí je společnost, která umí ocenit hodnotu přírodního dědictví, potřebu udržitelného růstu pro blaho společnosti a její budoucích generací, jakož i důležitost profesionálního přístupu a osvěty v otázkách ochrany a managementu životního prostředí. 

Pro členy asociace platí:
a) princip svobody slova, respektování obecných principů a zásad lidských prav s důrazem na rasu, světonázor, náboženské vyznání, etnický původ, věk, sociální postavení, pohlaví či sexuální orientaci, náboženskou nebo jinou příslušnost, politickou a ekonomickou nezávislost, spravedlnost;
b) osobní hodnoty jakými jsou nestrannost, objektivita, integrita, poctivost, slušnost a odpovědnost;
c) cíle jednat profesionálně za přítomnosti splnění nejvyšších morálních a pracovních zásad, které budou sloužit ke zlepšení podmínek ochrany životního prostředí v místech jejich působení, jakož i celkovému prospěchu blaha široké veřejnosti;
d) snahy podporovat zachování a zvýšení biologické rozmanitosti, zachování ekologických procesů a systémů podpory života nezbytné pro plně funkční cyklus biosféry.

Tento kodex má důležitou roli při zajišťování členství v asociací, které je respektovaným a důvěryhodným měřítkem profesionality, založeným na výše uvedených základních hodnotách asociace.

a) Tento kodex se vztahuje na všechny členy a představitelé asociace ve všech aspektech od bodu zahájení práce až po jejím provedení na území České republiky . Členové asociace tak musejí jednat v souladu s právem Evropské unie a jednotlivých členských států a v souladu s vlastním svědomím.

b) Prostřednictvím tohoto kodexu, asociace působí jako garant zajišťování nejvyšších standardů chování a praxe v otázkách týkajících se životního prostředí. Členové jsou vázáni tímto kodexem. Přijetí a dodržování tohoto kodexu je podmínkou členství a každý člen má povinnost jednat v jeho souladu. V tomto smyslu, všichni členové a představitelé asociací musí jednat tak, aby tento kodex byl naplněn v rámci své každodenní pracovní činnosti a aby nezpůsobily asociacím žádné druhy škod ani újmu na pověsti.

c) Jako člena asociace je mou povinností:
zastávat dobré jméno a pověst asociace;

II. udržovat a rozvíjet osobnostní rozvoj – profesní dovednosti a schopnosti, jakož i zachovávání profesionální integritu a nejvyšších standardů etického chování;

III. přispívat ke rozvíjení osobnostního rozvoje – profesionálních dovedností a schopností všech mých kolegů a členů;

IV. podporovat budování dobrých pracovních vztahů a atmosféry v rámci pracovního kolektivu, a to i v případě navazování nových vztahů. Nezasahovat do práce druhého, pokud si to situace nevyžaduje a náležitě každého podporovat a umožnit mu pracovat v co nejlepších pracovních podmínkách. Vyvarovat se konfliktních situací. V případě eskalace konfliktů řešit situaci s nadhledem a otevřenou diskusí za účelem hledání konstruktivního řešení. Nezapomínat na principy a hodnoty asociací a plně jejich zastávat i v komplikovaných situacích.

V. uvědomovat si limity a hranice svých kompetencí a nepřekračovat je, pokud to nevyžaduje akútnost nebo vážnost situace. V případě takového postupu, konzultovat všechny aspekty s odborníky a ostatními členy a představiteli asociací;

VI. vyhledat pomoc a asistenci v případě komplikací, dokončit předurčenou práci nebo v případě, že je daná problematika přesahující mé profesní zaměření a kompetence;

VII. ujistit se, že reprezentuji a zastávám co nejobjektivnější a střízlivý úsudek, pokud se podíleli na jakékoliv roli zaměřené na cíle asociace nebo spojené s činnostmi asociace, jakož i poskytování konzultantských a poradenských služeb třetím osobám. Poskytnuté informace musí být objektivní, relevantní, přesné, splňující všechny stávající předpisy a regulace;

VIII. provádět úkony spojené s projekty a aktivitami asociace zodpovědně s vědomím všech jejich hodnot, principů a cílů;

IX. zachovávat si profesionální integritu, jakož i nejvyšší standardy etického chování;

X. uvědomovat si a akceptovat všechny vyplývající následky svých řízení a rozhodnutí a přijmout případné důsledky;

XI. provádět úkony spojené s reprezentací asociace zodpovědně s vědomím všech jejich hodnot, principů a cílů. Jasně vymezovat a definovat její hodnoty, zásady a cíle a nevyjadřovat vlastní názory pod jménem jakékoliv asociace.

XII. prosazovat rovné příležitosti a prosazovat lidská práva ve všech aspektech mé profesní činnosti;

XIII. zajišťovat, aby osoby, které pracují se mnou, byli náležitě kvalifikované a kompetentní. Stejně, zajistit těmto osobám všechny potřeby pro vykonání kvalitní práce, jakož i poskytovat podporu ve všech aspektech jejich profesionálního a osobnostního růstu.

IV.  PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI ASOCIACE

Všechny zúčastněné osoby spolupracující na publikační činnosti asociace (dále přispěvatelé) musí naplňovat i ustanovení této části:
a) Přispěvatelé nesmějí používat fiktivní zdroje informací pro publikační účely.
b) Přispěvatelé nesmějí vydávat cizí text, fotografii či jiné dílo nebo záznam za vlastní.
c) Přispěvatelé musí respektovat práci svých kolegů, jakož i kolegy z jiných médií. Při přebírání informací z jiných médií je třeba uvést jejich originální původ i s názvem média.
d) Pokud chce přispěvatel zveřejnit stejný nebo podobný příspěvek ve více médiích, musí k tomu všechny tyto média upozornit.
e) V případě, že přispěvatel odhalí zveřejněny neetické a protiprávní jednání svých kolegů, musí na něj upozornit představitele asociací.

V. PORADENSTVÍ A KODEX

Každý člen asociace musí být seznámen s obsahem kodexu etického a profesionálního chování a musí s ním vyjádřit souhlas. Všichni členové  mají po převzetí tohoto kodexu etického a profesionálního chování nárok na poradenství v oblasti jeho působnosti, a to u kteréhokoliv člena vedení asociací.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento kodex etického a profesionálního chování vydává po dohodě se všemi zakladateli  České Asociace Životního Prostředí.
O postizích za porušení tohoto Etického kodexu rozhoduje příslušný zakladatel nebo vybraný člen, popřípadě kolektiv členů po odpovědném posouzení okolností případu a závažnosti provinění.
Závažné nebo opakované porušení pravidel tohoto kodexu může vést k rozvázání spolupráce resp. k ukončení smluvního vztahu s představiteli nebo členy asociace.  Česká Asociace Životního Prostředí při tvorbě tohoto kodexu vycházela z potřeb vyplývajících z jejich připravovaných činností, vychází z kodexů  českých organizací.