Etický kodex

Preambule

„Hlavními úkoly členů asociací (Slovenská Asociace Životního Prostředí, Evropská Asociace Životního Prostředí a Česká Asociace Životního Prostředí), jakož i všech spolupracujících stran asociací je poskytovat služby široké veřejnosti za účelem zdravého životního prostředí a účinné ochrany přírody. Pracovní prostředí všech uvedených asociací tak má poskytovat nestranné informace, jakož i úkony, aktivity nebo věcné analýzy založené na ověřených faktech, které budou vytvářet prostor pro konstruktivní společenskou diskusi o závažných tématech. Všichni členové asociací, jakož i jiné zúčastněné strany si tak uvědomují, že síla v poskytování kvalitních služeb a informací spočívá v pověsti a autoritě jejich samotných, a proto se nedopustí žádného úkonu, který by mohl tyto hodnoty narušit nebo oslabit. Stejně, udělají vše, co je v jejich silách a schopnostech, aby tyto hodnoty nadále posilovaly.“

I. ÚČEL KODEXU

a) stanovit závazná pravidla chování pro představitele, členy a dalších zúčastněných stran (ve vztahu k externímu prostředí asociací – k partnerům, představitelům státní a veřejné správy, občanským sdružením, zájmovým skupinám a všem občanům České republiky) pracujících nebo spolupracujících se Slovenskou Asociací Životního Prostředí, Evropskou Asociací Životního Prostředí a Českou Asociací Životního Prostředí (dále jen asociace).
b) informovat veřejnost o hodnotách a zásadách prováděných prací v prostředí asociací, které jsou zároveň závazkem asociací vůči jejím příznivcům, následovatelům, představitelům, partnerům…

II. ZÁKLADNÍ HODNOTY ASOCIACÍ

Slovenská Asociace Životního Prostředí, Evropská Asociace Životního Prostředí a Česká Asociace Životního Prostředí představují nevládní organizace sdružující odborníky, jako i nadšence v oblastech ochrany životního prostředí, jejichž jednotnou vizí je společnost, která umí ocenit hodnotu přírodního dědictví, potřebu udržitelného růstu pro blaho společnosti a její budoucích generací, jakož i důležitost profesionálního přístupu a osvěty v otázkách ochrany a managementu životního prostředí. Z toho následně vyplývá, že pro představitele, členy a dalších zúčastněných stran asociací platí:
a) principy svobody slova, respektování obecných principů a zásad lidských prav s důrazem na rasu, světonázor, náboženské vyznání, etnický původ, věk, sociální postavení, pohlaví či sexuální orientaci, náboženskou nebo jinou příslušnost, politickou a ekonomickou nezávislost, spravedlnost;
b) osobní hodnoty jakými jsou nestrannost, objektivita, integrita, poctivost, slušnost a odpovědnost;
c) cíle jednat profesionálně za přítomnosti splnění nejvyšších morálních a pracovních zásad, které budou sloužit ke zlepšení podmínek ochrany životního prostředí v místech jejich působení, jakož i celkovému prospěchu blaha široké veřejnosti;
d) snahy podporovat zachování a zvýšení biologické rozmanitosti, zachování ekologických procesů a systémů podpory života nezbytné pro plně funkční cyklus biosféry.

III. ČLENOVÉ A ZÁSTUPCI SDRUŽENÍ

I. Tento řád popisuje chování očekávané od členů a představitelů asociací ve prospěch péče o životní prostředí. Tento kodex má důležitou roli při zajišťování členství v asociacích, které je respektovaným a důvěryhodným měřítkem profesionality, založeným na výše uvedených Základních hodnotách asociací.

a) Tento kodex se vztahuje na všechny členy a představitelé asociací ve všech aspektech od bodu zahájení práce až po jejím provedení na území České a Slovenské republiky. Členové jakož i představitelé asociací tak musejí jednat v souladu s právem Evropské unie a jednotlivých členských států a v souladu s vlastním svědomím.

b) Prostřednictvím tohoto kodexu, asociace působí jako garant zajišťování nejvyšších standardů chování a praxe v otázkách týkajících se životního prostředí. Členové jsou vázáni tímto kodexem. Přijetí a dodržování tohoto kodexu je podmínkou členství a každý člen má povinnost jednat v jeho souladu. V tomto smyslu, všichni členové a představitelé asociací musí jednat tak, aby tento kodex byl naplněn v rámci své každodenní pracovní činnosti a aby nezpůsobily asociacím žádné druhy škod ani újmu na pověsti.

c) Jako člena nebo představitele jakékoliv asociace je mou povinností:
zastávat dobré jméno a pověst asociací;

II. udržovat a rozvíjet osobnostní rozvoj – profesní dovednosti a schopnosti, jakož i zachovávání profesionální integritu a nejvyšších standardů etického chování;

III. přispívat ke rozvíjení osobnostního rozvoje – profesionálních dovedností a schopností všech mých kolegů a členů;

IV. podporovat budování dobrých pracovních vztahů a atmosféry v rámci pracovního kolektivu, a to i v případě navazování nových vztahů. Nezasahovat do práce druhého, pokud si to situace nevyžaduje a náležitě každého podporovat a umožnit mu pracovat v co nejlepších pracovních podmínkách. Vyvarovat se konfliktních situací. V případě eskalace konfliktů řešit situaci s nadhledem a otevřenou diskusí za účelem hledání konstruktivního řešení. Nezapomínat na principy a hodnoty asociací a plně jejich zastávat i v komplikovaných situacích.

V. uvědomovat si limity a hranice svých kompetencí a nepřekračovat je, pokud to nevyžaduje akútnost nebo vážnost situace. V případě takového postupu, konzultovat všechny aspekty s odborníky a ostatními členy a představiteli asociací;

VI. vyhledat pomoc a asistenci v případě komplikací, dokončit předurčenou práci nebo v případě, že je daná problematika přesahující mé profesní zaměření a kompetence;

VII. ujistit se, že reprezentuji a zastávám co nejobjektivnější a střízlivý úsudek, pokud se podíleli na jakékoliv roli zaměřené na cíle asociací nebo spojené s činnostmi asociací, jakož i poskytování konzultantských a poradenských služeb třetím osobám. Poskytnuté informace musí být objektivní, relevantní, přesné, splňující všechny stávající předpisy a regulace;

VIII. provádět úkony spojené s projekty a aktivitami asociací zodpovědně s vědomím všech jejich hodnot, principů a cílů;

IX. zachovávat si profesionální integritu, jakož i nejvyšší standardy etického chování;

X. uvědomovat si a akceptovat všechny vyplývající následky svých řízení a rozhodnutí a přijmout případné důsledky;

XI. provádět úkony spojené s reprezentací asociací zodpovědně s vědomím všech jejich hodnot, principů a cílů. Jasně vymezovat a definovat její hodnoty, zásady a cíle a nevyjadřovat vlastní názory pod jménem jakékoliv asociace.

XII. prosazovat rovné příležitosti a prosazovat lidská práva ve všech aspektech mé profesní činnosti;

XIII. zajišťovat, aby osoby, které pracují se mnou, byli náležitě kvalifikované a kompetentní. Stejně, zajistit těmto osobám všechny potřeby pro vykonání kvalitní práce, jakož i poskytovat podporu ve všech aspektech jejich profesionálního a osobnostního růstu.

IV. ZÚČASTNĚNÉ OSOBY UČINĚNY PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI ASOCIACÍ

Všechny zúčastněné osoby spolupracující na publikační činnosti asociací (dále přispěvatelé) musí naplňovat i ustanovení této části:
a) Přispěvatelé nesmějí používat fiktivní zdroje informací pro publikační účely.
b) Přispěvatelé nesmějí vydávat cizí text, fotografii či jiné dílo nebo záznam za vlastní.
c) Přispěvatelé musí respektovat práci svých kolegů, jakož i kolegy z jiných médií. Při přebírání informací z jiných médií je třeba uvést jejich originální původ i s názvem média.
d) Pokud chce přispěvatel zveřejnit stejný nebo podobný příspěvek ve více médiích, musí k tomu všechny tyto média upozornit.
e) V případě, že přispěvatel odhalí zveřejněny neetické a protiprávní jednání svých kolegů, musí na něj upozornit představitele asociací.

V. PORADENSTVÍ A KODEX

Každý člen a představitel asociací musí být seznámen s obsahem kodexu etického a profesionálního chování a musí s ním vyjádřit souhlas. Všichni členové a představitelé asociací mají po převzetí tohoto kodexu etického a profesionálního chování nárok na poradenství v oblasti jeho působnosti, a to u kteréhokoliv člena vedení asociací.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento kodex etického a profesionálního chování vydává po dohodě se všemi zakladateli Slovenská Asociace Životního Prostředí, Evropská Asociace Životního Prostředí a Česká Asociace Životního Prostředí.
O postizích za porušení tohoto Etického kodexu rozhoduje příslušný zakladatel nebo vybraný člen, popřípadě kolektiv členů po odpovědném posouzení okolností případu a závažnosti provinění.
Závažné nebo opakované porušení pravidel tohoto kodexu může vést k rozvázání spolupráce resp. k ukončení smluvního vztahu s představiteli nebo členy asociací. Slovenská Asociace Životního Prostředí, Evropská Asociace Životního Prostředí a Česká Asociace Životního Prostředí při tvorbě tohoto kodexu vycházeli z potřeb vyplývajících z jejich připravovaných činností, vychází z kodexů zahraničních, českých i slovenských organizací.